Strona główna
    strona główna » KONTAKT » Prawa AutorskieNAJBLIŻSZE WARSZTATY
I KONFERENCJE

22 887 36 60
OFFICE@MEDIPHARMA.PL


 Prawa Autorskie

Portal medipharma.pl  rozpowszechnia artykuły i informacje tylko w celach informacyjnych i nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych. W myśl ustawy o  oprawie autorskim:  akty i krótkie informacje prasowe są podawane bez źródła, natomiast pozostałe artykuły i opracowania są zamieszczane tylko z podaniem źródła lub autora, w przypadku braku pozwolenia będą natychmiast usuwane z serwisu.

Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 90 poz. 631
USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(tekst jednolity)
 
Art. 4. Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:
  1)   akty normatywne lub ich urzędowe projekty;
  2)   urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;
  3)   opublikowane opisy patentowe lub ochronne;
  4)   proste informacje prasowe.

Art. 25.
1. Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji:
  1)   już rozpowszechnione:
a)  sprawozdania o aktualnych wydarzeniach,
b)  aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba że zostało wyraźnie zastrzeżone, że ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione,
c)  aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie,
  2)   krótkie wyciągi ze sprawozdań i artykułów, o których mowa w pkt 1 lit. a i b;
  3)   przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych;
  4)   mowy wygłoszone na publicznych zebraniach i rozprawach; nie upoważnia to jednak do publikacji zbiorów mów jednej osoby;
  5)   krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów.
2. Za korzystanie z utworów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.
3. Rozpowszechnianie utworów na podstawie ust. 1 jest dozwolone zarówno w oryginale, jak i w tłumaczeniu.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z tym że jeżeli wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie nastąpiła na podstawie umowy z uprawnionym, wynagrodzenie jest wypłacane za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.